„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 30 lipca 2012 roku odbyło się XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Głównym celem spotkania było zatwierdzenie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiana polega na stworzeniu nowych przedsięwzięć, które są niezbędne aby LGD „Dolina Raby” mogła złożyć wniosek w konkursie o pozyskanie dodatkowych środków.

Walne Zebranie Członków zadecydowało, że powstanie 9 nowych przedsięwzięć w LSR:

  • Nordic Walking Park Doliny Raby;
  • Nowe produkty turystyczne;
  • Szlak produktu lokalnego Doliny Raby;
  • Ekomuzeum Doliny Raby;
  • Społeczne kuchnie;
  • Królik w … (klaster przetwórstwa mięsa króliczego);
  • Przedsiębiorcze kobiety, mężczyźni 50+ i 26-
  • Turniej gmin;
  • Centra rodzinnego wypoczynku.

Dodatkowe środki  o jakie wystąpi LGD „Dolina Raby” w konkursie to ok 4 500 000,00 zł, które  miałyby być zrealizowane przez projekty Beneficjentów do końca 2014 roku o ile Samorząd Województwa wybierze nasze LGD do realizacji nowych przedsięwzięć.
Członkowie zebrania wybrali Przewodniczącego, którym został Pan Krzysztof Kwatera, Sekretarza Pana Patryka Paszkota, członkami komisji mandatowo-skrutacyjnej zostały Pani Marzanna Hojda i  Pani Franciszka Pawlicka oraz komisji uchwał i wniosków Pani Krystyna Batko oraz  Pani Marlena Ruśkowska. Przewodniczący przedstawił propozycje przedstawioną przez Zespół Ewaluacyjny, następnie rozpoczęła się długa wymiana poglądów. Każdy z przemawiających widział uzasadnione racje dla swojego punktu widzenia. W wyniku dyskusji zebrani doszli do konsensusu i jednogłośnie uchwalili nowe przedsięwzięcia oraz podział środków finansowych na ich realizację.

Print Friendly, PDF & Email