„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

XXVII Walne Zebranie Członków

W dniu 28.11.2017 roku odbyło się XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Podczas zebrania podjęto następujące uchwały: o odwołaniu nieaktywnych członków Rady i wyborze nowych członków Rady,  o aktualizacji nazw niektórych członków Rady, o ustaleniu wysokości składek członkowskich na 2018 r., o zmianach w Statucie Stowarzyszenia, o zmianach w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków, Regulaminie Zarządu, Regulaminie Rady, Regulaminie Komisji Rewizyjnej, o zmianach w LSR oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji, o upoważnieniu Zarządu do dokonywania zmian w LSR i innych dokumentach, o przyjęciu półrocznego sprawozdania z monitoringu LSR. Przedstawiono także sprawy bieżące z działalności LGD m.in:

Pan Patryk Paszkot przedstawił informację z zakresu stanu procedowania wniosków przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz poinformował, że trwają konsultacje z Urzędem Marszałkowski procedur oceny i wyboru operacji innych i własnych oraz procedur oceny i wyboru zadań w ramach projektów grantowych. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostaną przyjęte przez Zarząd LGD i będzie można przystąpić do ogłaszania kolejnych naborów. Planuje się ogłosić nabory ok. lutego 2018 r. na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej, na projekty pow. 50 tys. zł dla NGO, na projekty własne, oraz projekty grantowe. Termin ogłoszenia naborów uzależniony jest od momentu podjęcia ostatecznej decyzji przez UMWM w sprawie akceptacji procedur oceny, Regulaminu Rady, lokalnych kryteriów wyboru, LSR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział, frekwencja była wysoka dzięki czemu udało się podjąć bardzo ważne uchwały, które znacznie usprawnią działalność Stowarzyszenia.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email