„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

XXII Walne Zebranie Członków – realacja

W dniu 22 grudnia 2015 roku odbyło się XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Było to jedno z ważniejszych zebrań w ostatnim okresie z uwagi na fakt przyjęcia LSR tj. strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD „Dolina Raby”. Dokument ten stanowił podstawę do złożenia do 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, a tym samym wystartowania w konkursie na przyznanie środków finansowych na realizację tej strategii. Ponadto Walne Zebranie Członków przyjęło kryteria wyboru projektów wraz z procedurą ustalania kryteriów i ich zmiany oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych, oraz procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Przyjęto także nowy regulamin Rady LGD oraz dokonano odwołania i wyboru nowych członków Rady tak aby w jak najwyższym stopniu spełnić warunki bezstronności, parytetów i braku powiązań przy ocenie projektów.

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Biuro LGD

Print Friendly, PDF & Email