logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zaliczki (do 50%) na operacje realizowane z udziałem środków EFRROW

by admin

Z dniem 10 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351). W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007 – 2013:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 • Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
  – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  – dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 • Wdrażanie projektów współpracy,
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

 

Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki. Z zaliczek będą mogli skorzystać także Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z wyżej wymienionych działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. W tym przypadku zaliczka będzie wypłacana Beneficjentowi na jego wniosek na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:

 • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Samorządem Województwa umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.
 • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy przyznania pomocy.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy publicznej, związanej z tą inwestycją, a wprzypadku inwestycji, na realizację których pomoc przyznano w 2009r. lub 2010r., kwota zaliczki może zostać podniesiona do 50% kwoty pomocy publicznej związanej z tą inwestycją. W przypadku działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy publicznej nas finansowanie kosztów bieżących. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wykorzystania zaliczki w ramach PROW na lata 2007-2013 w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania Aneksu do Umowy przyznania pomocy.

Wnioski o uzyskanie zaliczki są dostępne na naszej stronie po pliknięcu tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy