„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie do udziału w projekcie „Tak potrafię!”

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

•    nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
•    nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
•    nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”

Projekt jest współfinansowany z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach projektu oferowano:

 •  szeroką ofertę szkoleń ze stypendium
  •    płatne staże zawodowe
  •    środki na własną działalność
  •    doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  •    zwrot kosztów dojazdu
  •    finansowy dodatek aktywizacyjny

Z tej oferty część działań została już wykorzystana przez uczestników projektu.

Więcej informacji i kontakt znajdują się na stronie http://www.takpotrafie.kolping.pl/.

Print Friendly, PDF & Email