„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 28.03.2019 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD w celu skonsultowania i uzgodnienia proponowanych zmian. Forum Lokalne jest ciałem konsultacyjnym składa się z przedstawicieli Rady, Zarządu oraz mieszkańców w ilości do 5 osób. Mieszkańcy obszaru, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu Forum Lokalnego proszeni są o zgłoszenie udziału w Biurze LGD telefonicznie lub mejlowo. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

W efekcie prowadzonego monitoringu i ewaluacji przedmiotem Forum będą proponowane zmiany w LSR w zakresie:

– ujednolicenia wskaźników produktu pomiędzy tabelą „cele i wskaźniki”, a tabelą „plan działania”,
– podniesienia wskaźnika produktu „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
” w przedsięwzięciu 2.2.3 z 6 na 8, aby umożliwić ogłoszenie jeszcze jednego konkursu w ramach pozostałych środków,
– podniesienie wskaźnika produktu „Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa” z 4 na 5
w przedsięwzięciu 2.1.2 – markowa żywność, aby umożliwić ogłoszenie konkursu w ramach pozostałych oszczędności,
– podniesienie wskaźnika produktu „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
w przedsięwzięciu 2.3.2 – działalność pozostała bez handlowej tak, aby umożliwić jeszcze ogłoszenie konkursu
w ramach powstałych oszczędności.

Wyniki prac Forum Lokalnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD i poddane dalszym konsultacją społecznym. Ostateczną wersję LSR zatwierdzi Zarząd zgodnie z par. 19 pkt 15 Statutu i przekaże do akceptacji Samorządu Województwa.

 

Print Friendly, PDF & Email