„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 1.06.2021 r. o godz. 14.00 w w restauracji „Smażalnia-Łowisko-Wieniec” (https://lowisko-wieniec.pl/), Wieniec 134, gm. Gdów w celu skonsultowania i uzgodnienia proponowanych zmian. Forum Lokalne jest ciałem konsultacyjnym składa się z przedstawicieli Rady, Zarządu oraz mieszkańców w ilości do 5 osób. Mieszkańcy obszaru, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu Forum Lokalnego proszeni są o zgłoszenie udziału w Biurze LGD telefonicznie lub mejlowo. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki prac Forum Lokalnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD i poddane dalszym konsultacjom społecznym. Ostateczną wersję LSR zatwierdzi Zarząd zgodnie z par. 19 pkt 15 Statutu i przekaże do akceptacji Samorządu Województwa.

Print Friendly, PDF & Email