„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 5.10.2018 r. o godz. 17:00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie (budynek OSP). Forum Lokalne jest ciałem konsultacyjnym składa się z przedstawicieli Rady, Zarządu oraz mieszkańców w ilości do 5 osób. Mieszkańcy obszaru LGD, którzy chcieliby wziąć udziału w spotkaniu Forum Lokalnego proszeni są o zgłoszenie udziału w Biurze LGD telefonicznie lub mejlowo. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przedmiotem Forum będzie zmiana w LSR w zakresie przesunięcia środków z przedsięwzięcia „inkubator przetwórstwa lokalnego” 200 tys. zł na przedsięwzięcia związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej (ten sam wskaźnik rezultatu – miejsca pracy). Niestety nie będzie możliwa z wielu przyczyn realizacja projektu inkubatora. Nie możemy dłużej czekać, bo środki te musiałyby być zakontraktowane do końca roku zgodnie z zapisami Umowy Ramowej – nie jest to realne, dlatego też przesuwając te środki, unikniemy sankcji, a wesprzemy jeszcze przedsiębiorców, tu zainteresowanie jest b.duże. Zmiany wymagają również drobne błędy i omyłki w zapisach LSR, które wyszły na etapie jej realizacji.

Wyniki prac FL zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD i poddane dalszym konsultacjom społecznym, a także zostaną skonsultowane z UMWM. Ostateczną wersję LSR zatwierdzi Zarząd zgodnie z par. 19 pkt 15 Statutu i przekaże do akceptacji UMWM.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email