logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zapytanie ofertowe

by admin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z Partnerem Gminą Gdów realizuje projekt „Pociąg do edukacji”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu ma być zorganizowany obóz językowy dla 80 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie w terminie 25.05.2015r. – 31.05.2015r. W związku z powyższym w załączniku przedstawiamy szczegóły dotyczące złożenia oferty cenowej na realizacje przedmiotowego zadania. Termin składania ofert mija w dniu 27.03.2015r. (liczy się data wpływu do biura LGD).

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów
e-mail: biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
(oznaczane dalej jako Zapytanie)

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności

 

NAZWA ZAPYTANIA:
„Organizacja obozu językowego dla uczniów
SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie”

CZĘŚĆ I ZAPYTANIA
1. Informacje o Zamawiającym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów
NIP: 6832029170, REGON: , KRS nr 0000316230
tel. 14 685-44-44; 509-904-508
e-mail: biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zasady konkurencyjności (zgodnie z zapisami dokumentu „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013; Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 01.07.2013 r. – Rozdział 3.1.3.1 podsekcja 1 Zasada konkurencyjności), zwanej dalej Zasadą.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4 – Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych; 63.51.10.00-4 – Organizacja wycieczek.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu językowego dla 80 uczniów klas IV – VI ze szkoły podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, Gmina Gdów, w terminie 25.05.2015 – 31.05.2015r. w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.3. Powyższa realizacja obozu ma się przyczynić do wzmocnienia kompetencji kluczowych uczestników, głównie w zakresie języka angielskiego.
3.4. Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu „Pociąg do edukacji” (POKL.09.01.02-12-054/12.), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałanie 9.1.2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2015r.

5. Oferty częściowe, oferty wariantowe, zamówienie uzupełniające, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawcy, wadium, zabezpieczenie umowy.
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5.3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
5.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
5.5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.), dotyczące:
6.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualny wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.z 2014 poz. 196).
6.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedna usługę polegająca na zorganizowaniu i wykonaniu minimum 4 dniowego zorganizowanego pobytu (np. obozu, wycieczki, kolonii, zimowiska) wraz z wyżywieniem, noclegiem i transportem dla dzieci i(lub) młodzieży szkolnej w wieku od 10 -19 lat w ilości min. 80 osób.
6.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje w celu wykonania zamówienia co najmniej jednym ośrodkiem wypoczynkowym zlokalizowanym w miejscowości nadmorskiej, oddalonym maksymalnie 2 km. od wybrzeża morza (wejście na plażę nadmorską) z jednym lub dwoma budynkami przeznaczonymi na zakwaterowanie wszystkich uczestników obozu. Uczniowie powinni zostać zakwaterowani w pokojach maksymalnie 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, z TV (wyklucza się łóżka piętrowe, polowe, rozkładane, dostawki) w terminie podanym przez Zamawiającego w pkt. 3.1 niniejszego Zapytania ofertowego. Wymagane jest, aby teren ośrodka wypoczynkowego był ogrodzony, oświetlony, całodobowo monitorowany, znajdował się w pobliżu terenu zalesionego, dodatkowo wyposażony powinien być w minimum jedno pomieszczenie z telewizją satelitarną i komputerem z dostępem do Internetu. Na terenie ośrodka musi znajdować się: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, oraz teren zielony – miejsce umożliwiające zorganizowanie grilla lub ognisko dla całej grupy niezależnie od pogody, dodatkowo duża sala gdzie można zorganizować dyskotekę, zabawy, konkursy i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.
6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1. Części I Zapytania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt według opisu w ww. punkcie.
6.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty Wykonawcy, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
7.1. W celu wykazania spełniania warunków powyżej, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
7.1.1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2.
7.1.2. Oświadczenie (o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Części I Zapytania.
7.1.3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
7.2.1. Oświadczenie (że nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości Wykonawcy oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Części I Zapytania.
7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.3. Oświadczenie o bezstronności i niezależności – załącznik nr 4 do Części I Zapytania.
7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 7.2.Części I Zapytania, składa odrębnie każdy z Wykonawców.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 Części I Zapytania.
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści Zapytania.
9.5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.6. Oferta musi zawierać:
9.6.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Części I ZAPYTANIA,
9.6.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 Części I ZAPYTANIA,
9.6.3. stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w Części I ZAPYTANIA.
9.7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.9. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do Części I Zapytania. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do Części I ZAPYTANIA, zostanie odrzucona.
9.10. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
9.11. Zamawiający zaleca przygotowanie spisu zawierającego wykaz wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się znajduje.
9.12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę/nazwę(lub imię i nazwisko Wykonawcy) i jego siedzibę (miejsce zamieszkania).
9.13. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.
9.14. Kopertę oznacza się nazwą i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem:

Nr postępowania: ZP-1/LGD/2015
Oferta na „Organizację obozu językowego dla uczniów
SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie”.
Nie otwierać przed dniem 27.03.2015r. przed godziną 14:00

9.15. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9.16. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.17. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę (lub osoby podpisujące ofertę, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób), zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.19. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji zamówienia z podwykonawcy
(-ów), jest zobowiązany w Formularzu oferty wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy(-om).

10. Wyjaśnianie i zmiany w treści ZAPYTANIA.
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2. Wyjaśnienia treści Zapytania oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach publikacji Zapytania.
10.3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów.
11.3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: biuro@dolinaraby.pl.
11.4. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej, na której udostępniane jest Zapytanie (www.dolinaraby.pl) oraz przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej (mailowo).

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów – w terminie do 27.03.2015r. do godziny 14:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów – w dniu 27.03.2015r. o godz. 14:00.

13. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
13.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, i w takiej formie, jaka jest wymagana dla złożenia oferty.
13.2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające zmianę oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania kolejnych zmian oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” powinien zostać uzupełniony o kolejny numer zmiany.
13.3. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed otwarciem kopert lub opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
13.4. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy, podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie także pełnomocnictwem, o ile wycofanie oferty podpisze osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie jest potwierdzone wpisem do właściwego rejestru).
13.5. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające wycofanie oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
13.6. W trakcie sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

14. Termin związania ofertą.
14.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.
15.1. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. 3 Części I Zapytania, należy wskazać w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 Części I Zapytania. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie za całość usługi oraz w podziale na jednego uczestnika obozu.
15.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce (jeśli dotyczy).

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
– zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
– nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
16.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1. Cena 50% 50 punktów
2. Doświadczenie przy realizacji obozu dla grupy min. 80 dzieci ze szkoły podstawowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 30% 30 punktów
3. Położenie ośrodka od morza, liczona według dojścia przez pieszego 20% 20 punktów

16.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
——————————- x 50 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia określonego w pkt. 3 Części I Zapytania.

16.4. Punkty za Kryteria wyboru ofert (inne aniżeli cena)
Lp. Kryteria oceny Udział procentowy w łącznej ocenie Sprawdzenie
1 2. Doświadczenie przy realizacji obozu dla grupy min. 80 dzieci ze szkoły podstawowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert powyżej 4 obozów – 30 pkt.,
3 obozy – 20 pkt.,
2 obozy – 10 pkt.,
1 obóz – 0 pkt.
Oświadczenie składającego, potwierdzone referencjami zawierającymi dokładne informacje o przeprowadzeniu obozu.
2 3. Położenie ośrodka od morza, liczona według dojścia przez pieszego Poniżej 500 m: 20 pkt.
500>-<1000 m: 15 pkt.
1000 >-< 2000 m: 10 pkt.
2000 m: 0 pkt.
Oświadczenie składającego potwierdzone wydrukiem z mapy, w przeliczeniu na podanie dokładniej odległości w zaokrągleniu do 0,5 m.

16.5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 16.2. Części I Zapytania.
16.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą punktację w zakresie doświadczenia.

17. Oferta z rażąco niską ceną.
17.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
17.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
17.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. Uzupełnienie oferty.
18.1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Zapytaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Zapytaniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
18.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Zapytaniu.

19. Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert.
19.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 19.2., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
19.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
– inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
19.3. Ocena zgodności oferty z treścią Zapytania przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 18 Części I Zapytania.
19.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

20. Wykluczenie Wykonawcy.
20.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia (wg wzoru zał. nr 2 do Części I Zapytania) lub złożą nieprawdziwe oświadczenie.
20.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

21. Odrzucenie oferty.
21.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, albo wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki przez Zamawiającego określonej w pkt. 19.2;
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
21.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.

22. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu i zostanie oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza w odniesieniu do tej części zamówienia.
22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
22.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
22.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,
22.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie,
22.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
23.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza (telefonicznie lub emailem).
23.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
– określenie celu gospodarczego,
– określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji w/w zamówienia,
– oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualnej rękojmi lub gwarancji,
– zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

24. Wzór umowy.
24. 1. Wzór umowy zawarty jest w Części II Zapytania.
24.2. Warunki jakie muszą być spełnione, aby można było dokonać zmiany treści umowy zawarto w treści wzoru umowy.

25. Unieważnienie postępowania.
25.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeśli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) Jeśli tryb określony w pkt 16.6 Zapytania nie pozwala rozstrzygnąć postępowania,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym/Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
25.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
– ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
– złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26. Wykaz załączników do Części I Zapytania.
Załącznikami do Części I Zapytania są następujące wzory:
Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 Wzór Oświadczenia o bezstronności i niezależności Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Adres: ul. ……………………………, …-…… ……………………….
NIP/PESEL:…………………………………….
Tel.: ……………………………, Faks: ………………………………….
E-mail: ……………………………….
Załącznik nr 2 do Części I ZAPYTANIA

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY
Ja(my), niżej podpisany(i) ………………………………………………………………………………………………..,
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności pn. „Organizacja obozu językowego dla uczniów SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie” zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową:

 
Cena brutto za wykonanie całości usługi
(podana cyfrowo i słownie)

………………………………………………………………………………………….
Słownie: ….……………………………………………………………………….
W ww. kwotę są wkalkulowane koszty stałe przypadające na zatrudnienie opiekunów obozu oraz Kierownika obozu: 8 x 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) + 1 500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) = 9 500,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100).
Cena brutto przypadająca na jednego uczestnika obozu
(podana cyfrowo i słownie)

………………………………………………………………………………………….
Słownie: ….……………………………………………………………………….
Informujemy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że:
1. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w Zapytaniu oraz wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte.
4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
5. W przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca spełnia wymóg bezstronności i niezależności w zakresie wskazanym Wytycznych – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

 

…………………………., dn. ………… 2015 r.
………………………………………………………………..
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 do Części I ZAPYTANIA

 

 

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Ja(my), niżej podpisany(i) …………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności pn. Organizacja obozu językowego dla uczniów SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie, oświadczam(y), że:
A) Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
B) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
C) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam(y), również iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

…………………………., dn. ………… 2015 r. ………………………………………………………………..
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 4 do Części I ZAPYTANIA

 

 

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Ja(my), niżej podpisany(i) …………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności pn. „Organizacja obozu językowego dla uczniów SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie”, oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Zgodnie z zapisem dokumentu „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013; Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – Rozdział 3.1.3.1 podsekcja 1 Zasada konkurencyjności) przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

…………………………., dn. ………… 2015 r. ………………………………………………………………..
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ II ZAPYTANIA
WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu ……………………………
pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez
– Krzysztofa Kwaterę – Prezesa Stowarzyszenia
– ………………………………………………………………………
a
…………………………………. ………………………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą,

wyłonionym na podstawie przeprowadzonego zapytania przez Zamawiającego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (zgodnie z zapisami dokumentu „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013; Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 01.07.2013 r. – Rozdział 3.1.3.1 podsekcja 1 Zasada konkurencyjności), o następującej treści
§ 1
I. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na Organizacji obozu językowego dla uczniów SP im. Św. Jana Kantego w Gdowie realizowanego w ramach projektu pn. „Pociąg do edukacji”, finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II. Wykonawca zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie zamówienia oraz złożoną ofertą zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z opisem:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu językowego dla 80 uczniów klas IV – VI ze szkoły podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie, Gmina Gdów, w terminie 25.05.2015 – 31.05.2015r. Pobyt uczniów ma zostać zorganizowany w ośrodku (obiekcie) wypoczynkowym średniej kategorii turystycznej zlokalizowanym w miejscowości nadmorskiej, oddalonym do 2 km od wybrzeża morza (wejścia na plażę nadmorską). Wszystkie pokoje z szafami ubraniowymi, węzłem sanitarnym i TV, łóżka w pokojach z pościelą. Ośrodek musi posiadać sprzęt rekreacyjno – sportowy, salę dydaktyczną lub(i) salę konferencyjną. Odległość będzie sprawdzana przez Zamawiającego na podstawie dostępnych metod (np. google maps). Wszyscy uczniowie muszą być zakwaterowani w jednym budynku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w terenie ośrodka wypoczynkowego przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zgodności przedłożonej oferty ze stanem rzeczywistym.
2. Uczniowie powinni zostać zakwaterowani w pokojach maksymalnie 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic), z TV (minimum z telewizją naziemną). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane, dostawki. Na kondygnacjach budynku, w którym zakwaterowani będą uczniowie, nie mogą być zakwaterowane osoby nie uczestniczące w obozie językowym.
3. Z uwagi na specyfikę zadania Zamawiający wskazuje Wykonawcy 8 opiekunów obozu, natomiast Wykonawca wlicza w koszt zamówienia wynagrodzenie dla każdego opiekuna w wysokości 1 000, 00 zł brutto ( wg wyliczenia 1 000,00 zł brutto x 8 =8 000,00 zł brutto). Zamawiający zapewnia i wyznacza Kierownika obozu, a Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wyznaczoną osobą – Kierownikiem obozu na pełnienie funkcji Kierownika obozu. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Kierownika obozu wynosi 1 500,00 zł brutto, które Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w koszt zamówienia.
Pełną listę osób pełniących funkcję opiekunów oraz Kierownika obozu Zamawiający przekaże Wykonawcy na 7 dni przed wyjazdem.
4. Na terenie ośrodka powinno być minimum jedno pomieszczenie z telewizją satelitarną i z komputerem z dostępem do internetu.
5. Wymagane jest, aby teren ośrodka wypoczynkowego był ogrodzony, oświetlony, całodobowo monitorowany, znajdował się w pobliżu terenu zalesionego.
6. Zamawiający wymaga, aby na terenie ośrodka, którym dysponuje Wykonawca, znajdowało się: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, oraz teren zielony, gdzie można grać np. w badmintona lub organizować najróżniejsze gry i zabawy. Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do ww obiektów.
7. Ośrodek powinien posiadać miejsce umożliwiające zorganizowanie grilla lub ognisko dla całej grupy niezależnie od pogody.
8. Zamawiający wymaga, aby w Ośrodku była duża sala (ze sprzętem nagłaśniającym), gdzie można zorganizować dyskotekę, zabawy, konkursy oraz przeprowadzić zajęcia edukacyjne. 9. W przypadku niskich temperatur powinno być możliwe ogrzewanie pokoi, pomieszczeń, w których będą przebywać dzieci bez naliczania dodatkowych kosztów.
10. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną tj.: całodobową opiekę pielęgniarki, która jest stale obecna i dostępna na terenie ośrodka oraz w czasie transportu, oraz lekarza pediatrę dostępnego na wezwanie do ośrodka, lub – w razie potrzeby dzieci zostaną dowiezione do placówki ochrony zdrowia, szpitala przez wykonawcę samochodem będącym w dyspozycji ośrodka na koszt wykonawcy. Wykonawca zapewni apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkowymi typu bandaż, plaster, woda utleniona, termometrem lekarskim i lekami według załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).
11. Ośrodek ma spełniać wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska dot. organizowania tego typu wypoczynku dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, udział w wycieczkach, wyjściach, imprezach i noclegi dla uczniów, opiekunów i kierownika.
12. Dla wszystkich uczestników obozu Wykonawca zapewni w stołówce na miejscu wyżywienie: cztery posiłki dziennie (śniadania, obiady dwudaniowe wraz z deserem, podwieczorki, kolacje) – syte, smaczne, tzw. domowa kuchnia. Wyżywienie ma być zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym oraz zasadami żywienia dzieci w wieku 11-13 lat, przy zastosowaniu produktów naturalnych, nieprzetworzonych lub nisko przetworzonych. W żywieniu należy unikać dodatków chemicznych i produktów wysoko przetworzonych. Jadłospisy zawierające gramatury poszczególnych składników przygotowane będą przez osobę uprawnioną (dietetyk lub technolog żywienia). Nieograniczony dostęp do napojów oraz pieczywa z masłem i dżemem i(lub) wędliną (dodatkowo poza głównymi posiłkami). W razie organizacji wycieczki lub dłuższego wyjścia poza teren ośrodka – Wykonawca zapewni dzieciom dodatkowo wodę mineralną (0,5 l) oraz drożdżówkę (kanapkę). Wszystkie posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.u.z 2006 r. nr 171, poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
13. Zamawiający wskazuje Wykonawcy 8 opiekunów, którzy sprawują opiekę całodobową dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 08.11.2011 (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516). Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z opiekunami. Wysokość wynagrodzenia dla każdego opiekuna wynosi 1 000,00 zł brutto. Wykonawca wlicza wynagrodzenie dla opiekunów w cenę zamówienia.
14. Wykonawca zapewni na własny koszt oraz we własnym zakresie dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej w grupach do 15 dzieci (po 2 godz. lekcyjne (45 min.) dziennie przez 5 dni pobytu). Zajęcia powinny być prowadzone w sposób interesujący np. poprzez symulacje językowe, konwersacje, filmy, ćwiczenia, rozwijanie umiejętności komunikacji językowej itp.). Wykonawca zapewnia pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć, które zostaną przekazane kierownikowi obozu w ostatnim dniu pobytu. Zamawiający nie wyznacza osób – nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe usługi (objęte ceną za usługę) tj:
a) Transport dzieci, opiekunów, kierownika obozu (wyjazd w godzinach porannych z terenu szkoły podstawowej w Gdowie na obóz oraz powrót na teren szkoły podstawowej w Gdowie (wyjazd do i z ośrodka w godzinach porannych) autokarami, sprawnymi technicznie z pasami bezpieczeństwa, WC, barkiem i video. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia każdego autobusu przez odpowiednie służby przed rozpoczęciem podróży,
b) Zamawiający wskazuje Wykonawcy opiekunów w celu realizacji usługi opieki na obozie (transport, pobyt) przez Wykonawcę dla dzieci w ilości 8 osób . Wykonawca zapewnia opiekę jednej pielęgniarki w czasie trwania usługi (transport, pobyt),
c) Transport oraz pełną organizację jednej wycieczki do Gdańska (zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem i z wejściem na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej oraz rejs morski na Westerplatte) wraz z opiekunami, jednej wycieczki do Malborka (zwiedzanie muzeum zamkowego z przewodnikiem), prelekcja o bursztynie z pokazem zbiorów, jednej wycieczki przyrodniczej do mini zoo, parku owadów, dla dzieci uczestniczących w obozie wraz z opiekunami,
d) bilety wstępu lub (i) opłaty przewodników do wszelkich odwiedzanych miejsc, atrakcji dla wszystkich uczestników obozu,
e) Wykonawca zapewnia organizację jednego ogniska (lub grilla) z pieczeniem kiełbasek,
f) Wykonawca zapewnia organizację dwóch dyskotek,
g) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ubezpieczenia OC dzieci na czas transportu i pobytu na obozie w ośrodku w wysokości minimum 5 000,00 zł na każde dziecko ( ucznia obozu). Ubezpieczenie to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
h) Wykonawca zapewni zakup i wręczenie pamiątek lub (i) nagród dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie o wartości średnio 40,00 zł brutto dla jednej osoby, w tym czapki przeciwsłoneczne dla wszystkich dzieci z logo UE i nazwą Projektu,
i) Wykonawca zapewni dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie dyplomy uczestnictwa w obozie z logo Unii Europejskiej i nazwą Projektu.
16. Zamawiający planuje siedmiotygodniowy obóz językowy (sześć noclegów, pięć pełnych wyżywień plus dwa niepełne w dniu przyjazdu i wyjazdu).
17. Planuje się, aby pobyt rozpoczynał się w ośrodku obiado – kolacją w dniu przyjazdu niezależnie od godziny przyjazdu, a kończył w ośrodku śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu. Wykonawca zapewnia oddzielne pokoje dla opiekunów i Kierownika obozu, zapewnia całodobowy dostęp do telefonu, poczty elektronicznej dla kierownika.
18.Plan pobytu:

Dzień pobytu Rodzaj zajęć
1 Wyjazd z terenu szkoły w godzinach porannych. Dojazd na miejsce w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie uczestników, zapoznanie się z ośrodkiem, przywitanie z morzem – spacer, powitalna dyskoteka.
2 Wycieczka autokarowa do Malborka (zwiedzanie muzeum zamkowego z przewodnikiem), prelekcja o bursztynie (z pokazem zbiorów), 2 godzinne zajęcia językowe, wieczorny spacer nad morze.
3 Zawody sportowe, wieczorny spacer nad morze, 2 godzinne zajęcia językowe i ognisko z pieczeniem kiełbasek.
4 Wycieczka przyrodnicza (mini zoo, park owadów) gry i zabawy zespołowe na plaży, 2 godzinne zajęcia językowe, wieczorny spacer nad morze.
5 Wycieczka autokarowa do Gdańska (zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem i z wejściem na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej oraz rejs morski na Westerplatte),
6 Spacer nad morze, 2 godzinne zajęcia językowe, pożegnalna dyskoteka.
7 Wykwaterowanie. Pożegnanie. Wyjazd w godzinach porannych. Wręczenie prezentów i dyplomów. Dowóz do szkoły na terenie Gminy Gdów.
19. Ramowy plan oraz tematyka zajęć z języka angielskiego do przeprowadzenia przez nauczycieli języka angielskiego w grupach do 15 uczniów ( każda grupa po 2 godziny lekcyjne ( 45 min.) dziennie w ciągu 5 dni pobytu:
a) Udzielanie i uzyskiwanie informacji osobowych (wypełnianie kwestionariusza) opisywanie własnej rodziny.
b) Wskazywanie i pytanie o drogę w języku angielskim.
c). Zamawianie posiłków w restauracji, stołówce szkolnej. Zakupy w sklepie, pytanie i udzielanie informacji o cenie produktu.
d) Wyrażanie preferencji, opisywanie czynności wykonywanych w ciągu dnia.
e) Udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących wyglądu i cech charakteru.
f) Opisywanie wyposażenia domu, pomieszczeń, własnego pokoju.
g) Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących własnych umiejętności.
h) Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących samopoczucia i stanu zdrowia wizyty np. u lekarza.
20. Wykonawca wyznacza swojego upoważnionego przedstawiciela tzw. Koordynatora, władnego do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy w zakresie realizowanej usługi. Koordynator musi być przez cały okres wykonywania usługi obecny na miejscu wykonywania usługi w celu zorganizowania wszystkich imprez, zajęć oraz transportu i być do dyspozycji Kierownika obozu. Koordynator z ramienia Wykonawcy na miejscu usługi opracuje plan i zorganizuje wszystkie usługi, w tym w szczególności: transport, wszystkie wycieczki, imprezy objęte zamówieniem, który po zaakceptowaniu przez Kierownika obozu będzie zrealizowany. Koordynator musi być obecny podczas odprawy na miejscu w szkole i w podróży do ośrodka wypoczynkowego oraz wyjazdu z ośrodka i podróży powrotnej do szkoły.
a) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………..……………………… (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej).
UWAGI:
1. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana liczby uczestników projektu, która wpłynie na liczebność grupy (czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przygotowując dokumentacje przetargową). O zmianie ilości dzieci, o ostatecznej jej ilości Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 2 dni licząc wstecz od dnia planowanego wyjazdu na obóz. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto wyłącznie za ilość dzieci zgłoszoną ostatecznie przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 2 dni licząc wstecz od dnia planowanego wyjazdu.
2. Zadaniem Wykonawcy jest bezwzględne zapewnienie ciągłości usługi, tak więc:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację usługi jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie usługi przez inny podmiot, który spełni podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy;
b) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt a, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu podmiotowi, a koszty tej usługi zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy ujętego w fakturze;
c) w przypadku niedopuszczenia do ruchu kołowego środka transportu przez uprawnione służby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia zastępczego środka transportu w czasie do jednej godziny licząc od momentu niedopuszczenia do ruchu środka transportu, w przeciwnym razie, po upływie wyznaczonego czasu Zamawiający zabezpiecza transport, a jego koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 2
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zorganizowania obozu językowego zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej w Gdowie. Obóz będzie zorganizowany w miejscowości …………………………………………………, adres ośrodka wypoczynkowego ……………………………….., tel:………………………, adres mailowy: ……………………………..
2. Termin realizacji umowy od dnia ………………… do dnia ……………………………….
3. Zamawiający i Wykonawca ustalają pierwszy dzień wyjazdu na obóz, który będzie w dniu ……………………….. i zakończy się w dniu …………………………………………….

§ 3
1. W przypadku nieprzystąpienia do podpisania niniejszej umowy najpóźniej w terminie uzgodnionym, jako pierwszy dzień wyjazdu na obóz, jak również zaprzestania wykonywania umowy stwierdzonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez uprzedniego wzywania do rozpoczęcia wykonania usługi lub wznowienia usługi rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury VAT.

§ 4
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi dla ………(ilość) dzieci ze szkoły podstawowej w Gdowie przysługuje do wysokości ceny brutto ……………….. zł (słownie: cena brutto …………………….) zgodnie ze złożona ofertą.
2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia będzie faktycznie wykonana usługa, tj. ilość dzieci faktycznie biorących udział w obozie tj. …………… (ilość) dzieci x cena brutto za udział jednego dziecka, która wynosi………………………….. zł.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia za organizowanie obozu nastąpi po zrealizowaniu w całości usługi zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówieni, w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT. W przypadku opóźnień w otrzymywaniu środków od Instytucji Wdrażającej na realizację projektu zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zapłata będzie dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w kontrolach projektu oraz do sporządzenia ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, również po zakończeniu okresu umowy.

§ 5
1. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe uczestników tj. dzieci, opiekunów, Kierownika obozu, w zakresie: imię i nazwisko, dane teleadresowe (adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej), a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celach związanych z realizacja umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasady przetwarzania danych osobowych, określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r. Nr.101, poz. 926 z póź. Zm) i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
4. Wykonawca nie decyduje o celach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
5. Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające uzyskane dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia zasad postępowania z danymi osobowymi.

§ 6
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana w czasie jej trwania przez strony w formie pisemnej z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia bądź naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 7
1. Wykonawca zleca Podwykonawcy (nazwa podwykonawcy, adres) ………………………… część zamówienia, tj: …………………………………………………………………………….. Jakość usług wykonanych przez podwykonawcę nie może być niższa, niż usług wykonanych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni licząc od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku nie przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie Wykonawca zapłaci 0,1 % kary wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.
4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom przypadku gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Kwota wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy konieczność zapłaty zaistnieje trzy razy.

 

§ 8
1. Sprawy sporne, wynikłe z zastosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Zasady konkurencyjności, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wynikające z warunków realizacji projektu.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego).

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu językowego dla 80 uczniów klas IV – VI ze szkoły podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie, Gmina Gdów, w terminie 25.05.2015 – 31.05.2015r. Pobyt uczniów ma zostać zorganizowany w ośrodku (obiekcie) wypoczynkowym średniej kategorii turystycznej zlokalizowanym w miejscowości nadmorskiej, oddalonym do 2 km od wybrzeża morza (wejścia na plażę nadmorską). Wszystkie pokoje z szafami ubraniowymi, węzłem sanitarnym i TV, łóżka w pokojach z pościelą. Ośrodek musi posiadać sprzęt rekreacyjno – sportowy, salę dydaktyczną lub(i) salę konferencyjną. Odległość będzie sprawdzana przez Zamawiającego na podstawie dostępnych metod (np. google maps). Wszyscy uczniowie muszą być zakwaterowani w jednym budynku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w terenie ośrodka wypoczynkowego przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zgodności przedłożonej oferty ze stanem rzeczywistym.
2. Uczniowie powinni zostać zakwaterowani w pokojach maksymalnie 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic), z TV (minimum z telewizją naziemną). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane, dostawki. Na kondygnacjach budynku, w którym zakwaterowani będą uczniowie, nie mogą być zakwaterowane osoby nie uczestniczące w obozie językowym.
3. Z uwagi na specyfikę zadania Zamawiający wskazuje Wykonawcy 8 opiekunów obozu, natomiast Wykonawca wlicza w koszt zamówienia wynagrodzenie dla każdego opiekuna w wysokości 1 000, 00 zł brutto ( wg wyliczenia 1 000,00 zł brutto x 8 =8 000,00 zł brutto). Zamawiający zapewnia i wyznacza także Kierownika obozu, a Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wyznaczoną osobą – Kierownikiem obozu na pełnienie funkcji Kierownika obozu. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Kierownika obozu wynosi 1 500,00 zł brutto, które Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w koszt zamówienia.
Pełną listę osób pełniących funkcję opiekunów oraz Kierownika obozu Zamawiający przekaże Wykonawcy na 7 dni przed wyjazdem.
4. Na terenie ośrodka powinno być minimum jedno pomieszczenie z telewizją satelitarną i z komputerem z dostępem do internetu.
5. Wymagane jest, aby teren ośrodka wypoczynkowego był ogrodzony, oświetlony, całodobowo monitorowany, znajdował się w pobliżu terenu zalesionego.
6. Zamawiający wymaga, aby na terenie ośrodka, którym dysponuje Wykonawca, znajdowało się: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, oraz teren zielony, gdzie można grać np. w badmintona lub organizować najróżniejsze gry i zabawy. Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do ww obiektów.
7. Ośrodek powinien posiadać miejsce umożliwiające zorganizowanie grilla lub ognisko dla całej grupy niezależnie od pogody.
8. Zamawiający wymaga, aby w Ośrodku była duża sala (ze sprzętem nagłaśniającym), gdzie można zorganizować dyskotekę, zabawy, konkursy oraz przeprowadzić zajęcia edukacyjne. 9. W przypadku niskich temperatur powinno być możliwe ogrzewanie pokoi, pomieszczeń, w których będą przebywać dzieci bez naliczania dodatkowych kosztów.
10. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną tj.: całodobową opiekę pielęgniarki, która jest stale obecna i dostępna na terenie ośrodka oraz w czasie transportu, oraz lekarza pediatrę dostępnego na wezwanie do ośrodka, lub – w razie potrzeby dzieci zostaną dowiezione do placówki ochrony zdrowia, szpitala przez wykonawcę samochodem będącym w dyspozycji ośrodka na koszt wykonawcy. Wykonawca zapewni apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkowymi typu bandaż, plaster, woda utleniona, termometrem lekarskim i lekami według załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).
11. Ośrodek ma spełniać wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska dot. organizowania tego typu wypoczynku dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, udział w wycieczkach, wyjściach, imprezach i noclegi dla uczniów, opiekunów i kierownika.
12. Dla wszystkich uczestników obozu Wykonawca zapewni w stołówce na miejscu wyżywienie: cztery posiłki dziennie (śniadania, obiady dwudaniowe wraz z deserem, podwieczorki, kolacje) – syte, smaczne, tzw. domowa kuchnia. Wyżywienie ma być zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym oraz zasadami żywienia dzieci w wieku 11-13 lat, przy zastosowaniu produktów naturalnych, nieprzetworzonych lub nisko przetworzonych. W żywieniu należy unikać dodatków chemicznych i produktów wysoko przetworzonych. Jadłospisy zawierające gramatury poszczególnych składników przygotowane będą przez osobę uprawnioną (dietetyk lub technolog żywienia). Nieograniczony dostęp do napojów oraz pieczywa z masłem i dżemem i(lub) wędliną (dodatkowo poza głównymi posiłkami). W razie organizacji wycieczki lub dłuższego wyjścia poza teren ośrodka – Wykonawca zapewni dzieciom dodatkowo wodę mineralną (0,5 l) oraz drożdżówkę (kanapkę). Wszystkie posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.u.z 2006 r. nr 171, poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
13. Zamawiający wskazuje Wykonawcy 8 opiekunów, którzy sprawują opiekę całodobową dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 08.11.2011 (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516). Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z opiekunami. Wysokość wynagrodzenia dla każdego opiekuna wynosi 1 000,00 zł brutto. Wykonawca wlicza wynagrodzenie dla opiekunów w cenę zamówienia.
14. Wykonawca zapewni na własny koszt oraz we własnym zakresie dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej w grupach do 15 dzieci (po 2 godz. lekcyjne (45 min.) dziennie przez 5 dni pobytu). Zajęcia powinny być prowadzone w sposób interesujący np. poprzez symulacje językowe, konwersacje, filmy, ćwiczenia, rozwijanie umiejętności komunikacji językowej itp.). Wykonawca zapewnia pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć, które zostaną przekazane kierownikowi obozu w ostatnim dniu pobytu. Zamawiający nie wyznacza osób – nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe usługi (objęte ceną za usługę) tj:
a) Transport dzieci, opiekunów, kierownika obozu (wyjazd w godzinach porannych z terenu szkoły podstawowej w Gdowie na obóz oraz powrót na teren szkoły podstawowej w Gdowie (wyjazd do i z ośrodka w godzinach porannych) autokarami, sprawnymi technicznie z pasami bezpieczeństwa, WC, barkiem i video. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia każdego autobusu przez odpowiednie służby przed rozpoczęciem podróży,
b) Zamawiający wskazuje Wykonawcy opiekunów w celu realizacji usługi opieki na obozie (transport, pobyt) przez Wykonawcę dla dzieci w ilości 8 osób . Wykonawca zapewnia opiekę jednej pielęgniarki w czasie trwania usługi (transport, pobyt),
c) Transport oraz pełną organizację jednej wycieczki do Gdańska (zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem i z wejściem na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej oraz rejs morski na Westerplatte) wraz z opiekunami, jednej wycieczki do Malborka (zwiedzanie muzeum zamkowego z przewodnikiem), prelekcja o bursztynie z pokazem zbiorów, jednej wycieczki przyrodniczej do mini zoo, parku owadów, dla dzieci uczestniczących w obozie wraz z opiekunami,
d) bilety wstępu lub (i) opłaty przewodników do wszelkich odwiedzanych miejsc, atrakcji dla wszystkich uczestników obozu,
e) Wykonawca zapewnia organizację jednego ogniska (lub grilla) z pieczeniem kiełbasek,
f) Wykonawca zapewnia organizację dwóch dyskotek,
g) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ubezpieczenia OC dzieci na czas transportu i pobytu na obozie w ośrodku w wysokości minimum 5 000,00 zł na każde dziecko ( ucznia obozu). Ubezpieczenie to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
h) Wykonawca zapewni zakup i wręczenie pamiątek lub (i) nagród dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie o wartości średnio 40,00 zł brutto dla jednej osoby, w tym czapki przeciwsłoneczne dla wszystkich dzieci z logo UE i nazwą Projektu,
i) Wykonawca zapewni dla wszystkich dzieci uczestniczących w obozie dyplomy uczestnictwa w obozie z logo Unii Europejskiej i nazwą Projektu.
16. Zamawiający planuje siedmiotygodniowy obóz językowy (sześć noclegów, pięć pełnych wyżywień plus dwa niepełne w dniu przyjazdu i wyjazdu).
17. Planuje się, aby pobyt rozpoczynał się w ośrodku obiado – kolacją w dniu przyjazdu niezależnie od godziny przyjazdu, a kończył w ośrodku śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu. Wykonawca zapewnia oddzielne pokoje dla opiekunów i Kierownika obozu, zapewnia całodobowy dostęp do telefonu, poczty elektronicznej dla kierownika.

18.Plan pobytu:

Dzień pobytu Rodzaj zajęć
1 Wyjazd z terenu szkoły w godzinach porannych. Dojazd na miejsce w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie uczestników, zapoznanie się z ośrodkiem, przywitanie z morzem – spacer, powitalna dyskoteka.
2 Wycieczka autokarowa do Malborka (zwiedzanie muzeum zamkowego z przewodnikiem), prelekcja o bursztynie (z pokazem zbiorów), 2 godzinne zajęcia językowe, wieczorny spacer nad morze.
3 Zawody sportowe, wieczorny spacer nad morze, 2 godzinne zajęcia językowe i ognisko z pieczeniem kiełbasek.
4 Wycieczka przyrodnicza (mini zoo, park owadów) gry i zabawy zespołowe na plaży, 2 godzinne zajęcia językowe, wieczorny spacer nad morze.
5 Wycieczka autokarowa do Gdańska (zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem i z wejściem na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej oraz rejs morski na Westerplatte),
6 Spacer nad morze, 2 godzinne zajęcia językowe, pożegnalna dyskoteka.
7 Wykwaterowanie. Pożegnanie. Wyjazd w godzinach porannych. Wręczenie prezentów i dyplomów. Dowóz do szkoły na terenie Gminy Gdów.
19. Ramowy plan oraz tematyka zajęć z języka angielskiego do przeprowadzenia przez nauczycieli języka angielskiego w grupach do 15 uczniów ( każda grupa po 2 godziny lekcyjne ( 45 min.) dziennie w ciągu 5 dni pobytu:
a) Udzielanie i uzyskiwanie informacji osobowych (wypełnianie kwestionariusza) opisywanie własnej rodziny.
b) Wskazywanie i pytanie o drogę w języku angielskim.
c). Zamawianie posiłków w restauracji, stołówce szkolnej. Zakupy w sklepie, pytanie i udzielanie informacji o cenie produktu.
d) Wyrażanie preferencji, opisywanie czynności wykonywanych w ciągu dnia.
e) Udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących wyglądu i cech charakteru.
f) Opisywanie wyposażenia domu, pomieszczeń, własnego pokoju.
g) Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących własnych umiejętności.
h) Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących samopoczucia i stanu zdrowia wizyty np. u lekarza.
20. Wykonawca wyznacza swojego upoważnionego przedstawiciela tzw. Koordynatora, władnego do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy w zakresie realizowanej usługi. Koordynator musi być przez cały okres wykonywania usługi obecny na miejscu wykonywania usługi w celu zorganizowania wszystkich imprez, zajęć oraz transportu i być do dyspozycji Kierownika obozu. Koordynator z ramienia Wykonawcy na miejscu usługi opracuje plan i zorganizuje wszystkie usługi, w tym w szczególności: transport, wszystkie wycieczki, imprezy objęte zamówieniem, który po zaakceptowaniu przez Kierownika obozu będzie zrealizowany. Koordynator musi być obecny podczas odprawy na miejscu w szkole i w podróży do ośrodka wypoczynkowego oraz wyjazdu z ośrodka i podróży powrotnej do szkoły.
UWAGI:
1. W ciągu okresu realizacji usługi może nastąpić nieznaczna zmiana liczby uczestników projektu, która wpłynie na liczebność grupy (czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przygotowując dokumentacje przetargową). O zmianie ilości dzieci, o ostatecznej jej ilości Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 2 dni licząc wstecz od dnia planowanego wyjazdu na obóz. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto wyłącznie za ilość dzieci zgłoszoną ostatecznie przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 2 dni licząc wstecz od dnia planowanego wyjazdu.
2. Zadaniem Wykonawcy jest bezwzględne zapewnienie ciągłości usługi, tak więc:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację usługi jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie usługi przez inny podmiot, który spełni podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy;
b) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt a, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu podmiotowi, a koszty tej usługi zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy ujętego w fakturze;
c) w przypadku niedopuszczenia do ruchu kołowego środka transportu przez uprawnione służby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia zastępczego środka transportu w czasie do jednej godziny licząc od momentu niedopuszczenia do ruchu środka transportu, w przeciwnym razie, po upływie wyznaczonego czasu Zamawiający zabezpiecza transport, a jego koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

 

POKL

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy