„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu lokalu na potrzeby Biura LGD

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów. Tel. 14 685 – 44 – 44, mail. biuro@dolinaraby.pl

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Niniejsze postępowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie
  z dnia 29 stycznia 2004r. (z późn. Zmianami) – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia. LGD może odstąpić od złożenia zamówienia.
 4. W ramach zapytania ofertowego każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
 1. Przedmiot zamówienia:

Remont lokalu użytkowego w miejscowości Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, o powierzchni 60 m2 polegający na zakupie i wykonaniu prac:

 1. Zerwaniu starej terakoty w łazience, zakup i założenie nowej – pow. 3,30m2.
 2. Zerwanie starej podłogi, położenie wylewki wyrównującej, zakup i położenie paneli klasy ścieralności nie mniejszej niż 4 na podłogach – 56 m2.
 3. Demontaż starych, zakup i montaż nowych futryn oraz drzwi wewnętrznych, z klamką – 3 sztuki.
 4. Demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi łazienkowych, z klamką i zamkiem – 1 sztuka.
 5. Demontaż starych, wstawienie nowych drzwi wejściowych do biura wraz klamką i zamkami – 1 sztuka.
 6. Zakup i montaż rolet pionowych, wys. 220cm, – 3 sztuki.
 7. Zakup i montaż rolet okiennych , wys. 180 cm – 2 sztuki.
 8. Demontaż starych tynków na ścianie, położenie nowych gładzi.
 9. Zakup farb i wymalowanie pomieszczeń, tj. 2 pokoi na biuro, części kuchennej, holu
  o łącznej powierzchni ok. 56m2.
 10. Odmalowaniu klatki schodowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące ww. remontu można uzyskać pod numerem telefonu 14 685-44-44, można także umówić się na oglądnięcie lokalu przed złożeniem oferty.  Remont musi być przeprowadzony najpóźniej do dnia 31.12.2016r.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.

– Posiadają uprawnienia i niezbędną wiedzę do wykonywania ww. czynności.

– Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Kryterium wyboru Wykonawcy będą stanowiły następujące czynniki:

Cena za usługę – 70 %.

Termin realizacji – 30%.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty oraz termin związania ofertą:
  1. Oferta może być złożona w wersji papierowej na adres Biura LGD: Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów lub mailowo na adres biuro@dolinaraby.pl najpóźniej do dnia 12.10.2016r. (liczy się data wpływu do Biura LGD). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 15.10.2016r.
  3. Wykonawcy będą związani ofertą nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r. 

    

   Zapytanie ofertowe

Print Friendly, PDF & Email