„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z posiedzenie Rady i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Dnia 02.10.2013 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady LGD i Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rada dokonała wybory wniosków do finansowania w ramach naboru, który został przeprowadzony od 12 do 30 sierpnia 2013 r. W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostało złożone 6 projektów na sumę ok. 500 000,00 zł., natomiast w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” łącznie wnioskowana kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł. Projekty, które wpłynęły z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zakładają uruchomienie działalności turystyczno – rekreacyjnej, zakup maszyn do pielęgnacji terenów zieleni oraz sprzątania, zakup samochodu serwisowego oraz wózków widłowych pod wynajem, zakup wyposażenia oraz środków transportu w celu uruchomienia działalności biurowo rachunkowej, zagospodarowanie terenu na ogród pokazowo – sensoryczny wraz z otwarciem działalności polegającej na projektowaniu i realizacji terenów zieleni oraz ostatni projekt zakłada zakup koparko – ładowarki. Projekty w ranach działania „Odnowa i rozwój wsi” zakładają remont nawierzchni parkingu, wykonanie placu zabaw w miejscowości Zborczyce i renowacja elewacji budynku świetlicy oraz park przyrody i rozrywki w Gdowie etap II.
Podczas Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kwatera przedstawił stan wykorzystania środków na poszczególne działania i przedsięwzięcia. Działania, na które można składać wnioski w których są jeszcze dostępne środki to „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Podczas WZC zapadła bardzo ważna uchwała w której zadecydowano o przesunięciu środków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na działanie „Małe projekty” w przedsięwzięciu „Smak Doliny Raby”. Motywem podjęcia takiej uchwały było słabe wykorzystanie środków w działaniu różnicowanie szczególnie w zakresie agroturystyki oraz duża konkurencja i kończące się zasoby finansowe w działaniu „Małe projekty”. Na zakończenie Prezes przedstawił informacje w sprawie przyszłości podejścia LEADER.
Wszystkim uczestnikom Rady oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej LGD „Dolina Raby”

Tekst: Anna Palczewska
Zdjęcia: Natalia Wełna

 

Print Friendly, PDF & Email