logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Sprawozdawczo – Wyborcze XIV Walne Zebranie Członków LGD

by admin

 W dniu 19 listopada br. o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XIV Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”.   Wykorzystując swoje uprawnienia zagwarantowane  w Statucie Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”  zebranie zostało zwołane przez Zarząd LGD  w celu:

  • przedstawienia sprawozdania z działalności ustępujących władz, udzielenie absolutorium za okres kadencji
  • wyboru nowych władz Stowarzyszenia tj.: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej
  • dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Przed Walnym Zebraniem odbyło się posiedzenie Rady LGD oceniające wnioski w ramach operacji zgodnych lub niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w ramach działania„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera przywitał wszystkich przybyłych członków po czym przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu Stowarzyszenia.  Zarząd kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia przy wsparciu biura LGD, które koordynuje pracę wszystkich organów stowarzyszenia i jest ciałem wykonawczym zarządu. Podpisano szereg licznych umów m.in. 26 kwietnia 2011 podpisano umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” obowiązującą do 2015 roku na kwotę 1 282 783,16 zł., umowa na dofinansowanie projektu pt. „Smaki Łączą Regiony – festiwal smaków” na kwotę 13 105,00 zł podpisano 07.08.2012 r. projekt został zrealizowany, złożono wniosek o płatność, który jest w trakcie oceny. Pracownicy biura zorganizowali 11 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów działań w ramach w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”. W okresie kadencji Stowarzyszenie wzięło udział w 16 imprezach podczas których personel biura przeprowadził akcję promocyjno – informacyjną na temat działalności Lokalnej Grupy Działania. Zorganizowano  warsztaty aktywizujące społeczność do działania w zakresie bibułkarstwa, gastronomi, zdrowego życia, ogłoszono konkurs fotograficzny, którego rozstrzygnięcie planowane jest na 3.12.2012 roku. Zrealizowano również 2 krajowe projekty współpracy, oraz odbyła się wizyta w celu realizacji projektu międzynarodowego.

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Fic Przewodniczący  organu decyzyjnego jakim jest Rada aby przedstawić sprawozdanie za okres kadencji od 26.11.2010 – 26.11.2012 r. w tym okresie odbyło się pięć naborów wniosków. Warto dodać, iż Rada liczy 23 członków, skupia przedstawicieli z trzech sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.  Sektor publiczny jest reprezentowany przez przedstawicieli sześciu Gmin wchodzących w skład LGD „Dolina Raby”. W okresie swojej dwuletniej kadencji Rada spotkała się 12 razy, z czego 11 spotkań dotyczyło oceny i wyboru projektów do finansowania.

Następnie sprawozdanie z działalności przedstawiła Komisja Rewizyjna. Członkowie Komisji podczas swojej dwuletniej kadencji zajmowali się m.in. kontrolą rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady, w tym szczególnie sprawozdań finansowych oraz wydawania uchwał w tym zakresie. Podjęto uchwały w zakresie sprawozdania merytorycznego i finansowego, które  było poprzedzone przeprowadzeniem kontroli dokumentacji finansowo – kadrowej stowarzyszenia podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej najwyższa władza LGD jaką jest Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującym organom. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przedstawieniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium głos zabrał ponownie Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kwatera, który przypomniał obecnym o organizowanym przez LGD „Dolina Raby” II Festiwalu Rosołu i jego znaczącej roli w pobudzanie i aktywizację społeczności lokalnej.  Prezes przedstawił sytuację finansowa dla poszczególnych przedsięwzięć. Zwrócił uwagę na brak zainteresowania dla przedsięwzięcia „Czysta energia”. Zachęcił przyszłych beneficjentów do złożenia wniosków nie tylko sektor publiczny ale i gospodarczy.  Wyraził sugestię aby przenieść dostępne środki z przedsięwzięcia „Agroturystyka poza szlakiem” do „Szlak rowerowy Doliny Raby” ponieważ pierwsze z opisywanych przedsięwzięć nie cieszy się zainteresowaniem wśród potencjalnych wnioskodawców. Kolejnym  punktem porządku XIV Walnego Zebrania był wybór nowych władz Stowarzyszenia.

Członkami Zarządu zostali:
Kwatera Krzysztof – Prezes Zarządu
Płachczewska – Rogozińska Anna – Wiceprezes Zarządu
Batko Krystyna – Członek Zarządu
Gnyla Katarzyna – Członek Zarządu
Stańczyk Andrzej – Członek Zarządu

Członkami Rady zostali: Zbigniew Fic, Stanisław Gaworczyk, Józef Nowak, Leopold Grabowski, Franciszka Pawlicka, Marzanna Hojda, Piotr Mucha, Jan Kulig, Mirosław Drożdż, Maria Kukla, Piotr Rogoziński, Henryk Gawor, Anna Rachwalik, Andrzej Musiał, Adam Kruszyna, Renata Kierepka, Mateusz Kwinta, Janusz Krzywda, Zbigniew Wojas, Edyta Trojańska – Urbanik, Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, Julia Jelonek.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Andrzej Polonka, Sławomir Błoniarz, Krystyna Małek.

Po wyborze władz XIV Walne Zebranie członków dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD. Po przedstawieniu bieżących informacji z działalności Stowarzyszenia zakończono obrady.

Tekst: Anna Palczewska
Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy