logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

4 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LGD oraz posiedzenie Rady

by admin

4 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LGD oraz posiedzenie Rady, na których to zebraniach podjęto ważne uchwały dotyczące m.in zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Ponadto uchwalono plan pracy stowarzyszenia na 2014 r. oraz wysokość składek członkowskich. Dokonano korekty Lokalnej Strategii Rozwoju, Statutu oraz Regulaminu Rady. Powołano do pracy dwa zespoły: Zespół ds. ewaluacji LSR oraz Zespół ds. przygotowania nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Przesunięto również środki w wysokości 100 000,00 zł z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Decyzja podyktowana była większym zainteresowaniem przedsiębiorców pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej. Natomiast Rada LGD na swym spotkaniu pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski przedsiębiorców na zgodność ze strategią, które wróciły do ponownej oceny z ARiRM po zmianach dokonanych przez Wnioskodawców.

Uchwały oraz sprawozdania i plan pracy prezentujemy w załącznikach:

[wpdm_file id=142 title=”true” ]

[wpdm_file id=143 title=”true” ]

[wpdm_file id=144 title=”true” ]

[wpdm_file id=145 title=”true” ]

[wpdm_file id=146 title=”true” ]

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Anna Palczewska, Katarzyna Kołodziej

XVIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 20 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie odbędzie się 4 czerwca 2014 roku (środa) o godzinie 16.30 w Domu Kultury w Łapanowie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego, Członka Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia
w 2013 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Rady w 2013 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz złożenie wniosku
w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Rady LGD.
6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie LGD za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie składek na 2014 rok.
10. Przyjęcie planu pracy stowarzyszenia na 2014 rok.
11. Zmiany w LSR oraz w Regulaminie Rady w wyniku kontroli dokonanej przez Samorząd Województwa.
12. Zmiany w uchwałach Walnego Zebrania Członków ws. wyboru członków Rady
w wyniku kontroli dokonanej przez Samorząd Województwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu LSR 2014 – 2020 oraz zespołu ds. ewaluacji własnej.
14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przed Walnym Zebraniem odbędzie się krótkie posiedzenie Rady LGD o godz. 16.15  w sprawie zaopiniowania zmian we wniosku Beneficjenta działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz przyjęcie sprawozdania z działalności w 2013 r.

[wpdm_file id=141 title=”true” ]

Prosimy o potwierdzenie do Biura LGD udziału w Walnym Zebraniu Członków, mailem: biuro@dolinaraby.pl lub telefonicznie: 14 685 44 44 do dnia 3.06.2014 r.

Z uwagi na konieczność podjęcia uchwały o zmianie zapisów Statutu LGD, która  wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD prosimy o niezawodne przybycie.

za Zarząd:

Krzysztof Kwatera

Prezes Zarządu
LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy