„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

Działając na podstawie par. 18.1 i par. 18.2 Statutu dnia 26.11.2014 r. upływa kadencja władz LGD tj. Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. W związku z czym Zarząd LGD „Dolina Raby” zwołuje Walne Zebranie Członków do którego kompetencji zgodnie z par. 19 pkt 3 Statutu należy: „Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej”.

Walne Zebranie Członków odbędzie się dnia 24 listopada 2014 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  2. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Sprawozdanie z działalności ustępujących władz stowarzyszenia.
  4. Wybór nowych władz Stowarzyszenia tj.: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
  5. Bieżąca informacja z działalności Stowarzyszenia i dyskusja na przyszłymi działaniami.
  6. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju w świetle projektów programów na lata 2014-2020.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

Wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W związku z powyższym prosimy o niezawodne przybycie.

Podczas zebrania zapraszamy na poczęstunek w formie zimnej płyty.

 

Z poważaniem,
Zarząd LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email