„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zebranie władz stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”

Dnia 27.06.2013 r. w Hotelu Oriza w Gdowie odbyło się posiedzenie Rada oraz XVI Walne Zebranie Członków.
Członkowie Rady rozpatrzyli odwołania i podjęli uchwały o wyborze jak i nie wyborze operacji do finansowania w ramach nabory prowadzonego od dnia 05.05 do 20.05.2013 r. Z pośród 17 złożonych projektów z działania: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej zostało wybranych do finansowania 12 projektów,  4 projekty przekroczyły limit dostępnych środków na nabór dla danego działania,  natomiast 1 projekt nie zakwalifikował się do finansowania z powodu zbyt małej ilości punktów. Największa konkurencja podobne jak w poprzednich naborach była w działaniu Małe projekty. Pomimo szerokiej akcji promocyjnej złożone projekty nie wyczerpały dostępnej puli finansowej. W związku z niewykorzystaniem środków i małym zainteresowaniem zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia dodatkowy nabór dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu, sprawozdania z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej w 2012 roku. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Rady LGD. Prezes  LGD „Dolina Raby” przedstawił informacje dotyczące błędów w realizacji lokalnych  strategii rozwoju w lokalnych grupach działania. Podjęto również uchwałę zmieniającą LSR, w której ważnym elementem jest zwiększenie limitu jednorazowej pomocy dla działania Małe projekty z 25 000,00 zł na 50 000,00 zł i w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z 100 000,00 zł na 300 000,00 zł. Następnie głos zabrała Krystyna Batko  członek Zarządu LGD „Dolina Raby” przedstawiając najważniejsze informacje z wyjazdu studyjnego do Irlandii.  Relacja z wyjazdu studyjnego.
Wszystkim obecnym członkom serdecznie dziękujemy za udział w Radzie oraz XVI Walnym Zebraniu Członków.

Tekst: Anna Palczewska
Zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email