„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zrealizowanie projektu grantowego pn. „Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 27 grudnia 2018 r. – 17.12.2019 r. realizowało projekt grantowy pt. „Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby” w ramach którego powierzono realizację zadań  czterem grantobiorcom. 

W związku ze zrealizowaniem projektu grantowego pn. „Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby” został osiągnięty następujący cel: Promocja tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby poprzez zakup wyposażenia, stworzenie wystawy promocyjnej, organizację wydarzenia promocyjnego, zakup sprzętu, zakup strojów ludowych, wykonanie publikacji, organizację warsztatów do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: wypromowanie tradycyjnej żywności z obszaru LGD Dolina Raby.

Zadania w ramach projektu:

W ramach zadania nr 1, które zostało zrealizowane przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie zakupiono stroje regionalne oraz promowano podczas imprez lokalnych markowej żywności z terenu Gminy Gdów i obszaru LSR Dolina Raby.

W ramach zadania nr 2, które zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana zakupiono niezbędne sprzęty, obrusy, stroje służące promocji markowej żywności tradycyjnej oraz wydano publikację o potrawach tradycyjnych z obszaru LGD Dolina Raby.

Publikacja o potrawach tradycyjnych z obszaru LGD Dolina Raby

W ramach zadania nr 3, które zostało zrealizowane przez Panią Justynę Grabską zakupiono wyposażenie do promocji markowej żywności tradycyjnej, zorganizowano warsztaty promocyjne, promowano podczas targów poza obszarem LGD oraz wydano publikację o produktach z obszaru LGD Dolina Raby.

Publikacja o produktach z obszaru LGD Dolina Raby

W ramach zadania nr 4, które zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozdzielu zakupiono niezbędne wyposażenie potrzebne podczas imprez plenerowych służące promocji markowej żywności.

Print Friendly, PDF & Email